PAVILON SÁTOR SÖR PIACI ÁRUS ESKÜVŐI IPARI GARÁZS SÁTOR!

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM VÁZAS, RENDEZVÉNY PARTY RAKTÁRSÁTOR GARÁZS SÁTORGARÁZS SÁTORCSARNOK RAKTÁR IPARI PAVILON SÁTOR! VATTACUKOR GÉP ÉS POP-CORN GÉP ÉRTÉKESÍTÉS

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)!

 

 

 

BRILLANT GOLD INTERNATIONAL KFT.

 

BRILLANT GOLD FINANCIAL AND REAL ESTATE CONSULTING LTD.

 

(Ügynök) / (Agent)

 

 

 

HITELÜGYNÖKI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

GENERAL TERMS OF AGREEMENT FOR MORTGAGE BROKER SERVICES

 

(a továbbiakban: Szerződés/Contract)

 

I. DEFINÍCIÓK

 

A Szerződésben használt kifejezések a Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a jelen részben meghatározott fogalmakat jelentik.

 

I. DEFINITIONS

 

Should the Agreement not regulate otherwise expressly, the expressions used in the Agreement shall have the meaning prescribed in this section.

 

 

 

Egyedi hitelközvetítői szerződés:  

 

Az Ügynök és a Megbízó által aláírt „egyedi hitelközvetítői szerződés" elnevezésű dokumentum.

 

Individual Mortgage Broker Agreement: the document named Individual Mortgage Broker Agreement signed by the Agent and the Client .

 

 

 

Hitel: a Megbízó által bármilyen formában igényelt, a Megbízó üzleti céljainak megvalósítását szolgáló, pénzintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsön, lízing, vagy egyéb finanszírozási megoldás.

 

Loan: any loan, financial leasing, or other financing solution obtained in any form by the Client from a financial institution or entrepreneur to realise his/her business aims.

 

 

 

Hitelügynöki tevékenység: az Ügynöknek a Megbízó üzleti terve és finanszírozási igényei szerinti pénzügyi szolgáltatások felkutatása, illetve ezen szolgáltatások Ügyfél általi igénybe vétele érdekében végzett tevékenysége, amelynek során az Ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezeli és a Megbízó kockázatára az Ügynök önállóan kötelezettséget nem vállal.

 

Mortgage broker activity: the search performed by the Agent for financial services being in accordance with the business plan of the Client, and any activities pursued in order for the Client's obtaining such services, during which the Agent shall not handle any funds or assets of the Client, and he shall not undertake any liability individually at the risk of the Client.

 

 

 

Megbízó: az egyedi hitelközvetítői szerződésben megjelölt megbízó.

 

Client: the client specified in the Individual Mortgage Broker Agreement.

 

 

 

Szolgáltatás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott olyan pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amelyet az Ügynök jogosult végezni, amely szolgáltatás közvetítésére az Ügynök megbízása a Szerződés alapján kiterjed.

 

Services: any financial or supplementary services determined in Act 112 of 1996 on credit institutions and financial entrepreneurs (hereinafter as Hpt.), which the Agent is entitled to use, and to the provision of which this Agreement is applicable according to the commission of the Agent.

 

 

 

Utasítás: minden, a Megbízótól származó, a Szerződés keretében az Ügynök által elvégzendő tevékenységre-, annak körülményeire, a Szolgáltatásokra vonatkozó állandó jellegű, vagy eseti instrukció, tekintet nélkül arra, hogy a Megbízó milyen formában közli azt az Ügynökkel.

 

Instruction: all ad hoc or general instructions of the Client related to the activities to be performed by the Agent in the scope of the Agreement, to the conditions thereof, or those related to the Services, irrespective of the form in which such instruction is given to the Agent.

 

Ügynök: Brillant Gold International Kft. (székhely: H-2636 TÉSA, Petőfi u. 16.; Adószám: 26617730-1-13) nevű, a Magyar Köztársaságban bejegyzett gazdasági társaság.

 

Agent: Brillant Gold Real Estate and Financial Consulting Ltd. (reg.seat: H-2636 TÉSA, Petőfi u. 16., co.reg.no: 13-09-197221), a business company registered in the Republic of Hungary.

 

 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

1. A Megbízó megbízza az Ügynököt, hogy az általa meghatározott hitelcél finanszírozására számára, vagy az általa kijelölt harmadik személy számára hitelközvetítői tevékenységet végezzen.

 

Ennek keretében az Ügynök

 

- regisztrálja az üzleti partnertől, honlapjáról vagy egyéb forrásból beérkező finanszírozási igényt;

 

- tájékozódik és rögzíti a finanszírozandó ügylet paramétereit (Megbízó üzleti célja, vásárolt ingatlan jellemzői, Megbízó üzleti partnerének adatai, Megbízó által kötött szerződések feltételei, megcélozni kívánt pénzintézeti partner);

 

- tájékoztatja a Megbízót a Magyarországon a rajta keresztül elérhető, az Ügyfél által igénybe vehető szolgáltatásokról;

 

- részt vesz a Megbízó részére a finanszírozás megválasztásakor irányadó körülmények értékelésében;

 

- tájékoztatja a Megbízót az általa választott pénzintézet által előírt, benyújtandó dokumentumokról, igény és lehetőség esetén segítséget nyújt azok beszerzésében és rendszerezésében;

 

- segédkezik a hitelkérelmi nyomtatványok kitöltésében, a szerződéskötéskor igény esetén a

 

Megbízó meghatalmazottjaként jár el;

 

- továbbítja a hitelkérelmi csomagot a bank felé;

 

- felhívja a Megbízót a hitelkérelem esetleges hiányainak pótlására;

 

- e-mail, vagy fax útján továbbítja a Megbízóhoz a hitelbírálat eredményeként kiállított finanszírozási ajánlatot;

 

- igény esetén, külön díjazás ellenében részt vesz a finanszírozási szerződések Megbízó által értett nyelvre történő lefordításában, továbbítja az aláírt finanszírozási szerződéseket Megbízó részére;

 

- jelzi a Megbízó felé, amennyiben a hitel (kölcsön/lízing) kérelmét a kiválasztott pénzintézet elutasította.

 

2. A Megbízás teljesítése során az Ügynök a Megbízó pénzét nem kezeli, és a Megbízó nevében kötelezettséget csak kifejezett meghatalmazás alapján vállal pénzintézet, vagy bármely más harmadik személyek felé.

 

3. A Felek megállapodnak, hogy az Ügynök általi teljesítés határideje megegyezik az egyedi hitelközvetítői szerződésben meghatározott, a hitelszerződés aláírására előírt határidővel.

 

4. A Felek tudatában vannak azon körülménynek, hogy az Ügynök által az egyedi hitelközvetítői szerződésben vállalt határidő annak ismeretében került meghatározásra, hogy a közvetített Hitel ügyintézéséhez várhatóan milyen időtartam szükséges és elégséges. Ez alapján a Megbízó nem tekinti az Ügynök késedelmes teljesítésének, amennyiben az igényelt Hitel folyósítása várakozásaihoz, vagy az Ügynöktől függetlenül vállalt szerződéses és egyéb kötelezettségeihez képest késedelmet szenved, azonban még a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőn belül megtörténik. Az Ügynök továbbá kizárja felelősségét arra az esetre vonatkozóan, ha a hitelügyintézés a hiteligénylésben vagy - nyújtásban részt vevő bármely harmadik személy tevékenysége vagy tevékenységének elmaradása miatt szenved késedelmet, vagy a Megbízó késlekedésének a következménye.

 

 

 

II. THE SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

 

1. The Client hereby entrusts the Agent to perform mortgage broker services for him / her / for a third person appointed in this agreement in relation with the credit aim specified herein. In the scope of the above the Agent shall

 

- register the demand for financing received from its business partner, website or other source;

 

- collects information and confirms the basic parameters of the transaction to be financed (business aim of Client, characteristics of property to be purchased, details of business partner of Client, terms and conditions of the contract concluded by the Client, finance institution partner

 

to be aimed);

 

- informs the Client about the services provided by accessible through his service;

 

- assists the Client in evaluating significant conditions when choosing the suitable financing option;

 

- informs the Client about the documents to be submitted to the chosen financial institution, assists the Client in obtaining and systematizing such documents if requested and possible;

 

- assists the Client in filling out the loan application a documents, and acts as the authorised representative of the Client if requested during the conclusion of the contract;

 

- forwards the loan application package to the bank;

 

- calls the Client submit any supplemental documents to the loan application;

 

- forwards via e-mail or fax the financing offer made in the course of the credit evaluation procedure concluded by the bank;

 

- participates in the translation of the financing agreements to the language understood by the Client if requested and for additional fees, forwards the signed financing agreement to the Client;

 

- informs the Client if the loan application is turned down by the chosen financial institution.

 

2. The Agent shall not handle in any form the funds of the Client throughout the performance of this agreement, and it shall only undertake any obligations towards the concerned financial institution or any third person in the name of the Client based on an expressed authorisation thereon.

 

3. The Parties agree that the deadline of the performance by the Agent shall be the one specified in the Individual Mortgage Broker Agreement in relation with the signing of the loan agreement.

 

4. The Parties are aware that the performance deadline undertaken in the Individual Mortgage Broker Agreement by the Agent was determined on the basis of expected time frame necessary and sufficient for the arrangement of the Loan. Based on the foregoing, it shall not be considered as default performance by the Agent if the requested Loan is disbursed after the date when the Client expects so, or after the expiration of a payment deadline undertaken by the Client independently of the current Agreement, but in accordance with the performance deadline specified herein. The Agent furthermore excludes any and all liabilities for delay of performance occurring due to the actions - or to the failure to act - carried out by any third person involved in the application for or the provision of the Loan, or if it is due to the delay of the Client.

 

 

 

III. AZ ÜGYNÖK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGNYILATKOZATAI

 

Az Ügynök kijelenti és szavatolja a következőket:

 

1. a magyar jog szerint létrehozott és érvényesen létező társaság és rendelkezik minden felhatalmazással, joggal és döntéshozó szervének hozzájárulásával, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szerződést a Megbízóval megkösse és gyakorolja jogait, valamint eleget tegyen kötelezettségeinek a Szerződés rendelkezései szerint;

 

2. az Ügynök megszerzett minden engedélyt, amely a magyar jogszabályok alapján a Megbízóval kötött szerződés aláírásához, illetőleg teljesítéséhez szükséges;

 

Az Ügynök vállalja, hogy:

 

1. minden, rendelkezésére álló, a finanszírozással kapcsolatos információt a Megbízó rendelkezésére bocsát;

 

2. telefonon és/vagy e-mailen értesíti a Megbízót, ha a Hitel ügyintézése kapcsán tudomása szerint intézkedés megtétele szükséges;

 

3. a Megbízó érdekeinek figyelembe vételével jár el jelen szerződés teljesítése érdekében;

 

4. a Szerződés teljesítése során a Szerződésnek és a Megbízó konkrét Utasításainak megfelelően jár el. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen Utasítást ad, úgy az Ügynök köteles a Megbízót erre haladéktalanul írásban figyelmeztetni, azonban az Utasítást, annak ismételt megerősítése esetén, köteles teljesíteni, az Utasítás teljesítéséből fakadó felelősségének kizárása mellett.

 

5. a Szerződés teljesítése érdekében saját döntése alapján harmadik személyt (például alügynököt, teljesítési segédet) igénybe vehet.

 

 

 

III. THE COVENENANTS AND REPRESENTATIONS OF THE AGENT

 

The Agent hereby represents that:

 

1. it is an existing business company established in accordance with Hungarian law, and that it bears with full authorisation, all rights and consents of its decision making body to conclude the present Agreement with the Client, to exercise the rights set out herein, and to perform the obligations in accordance with the provisions of this Agreement;

 

2. the Agent has obtained all official permissions obligatory under Hungarian law to be able to sign and perform the agreement with the Client;

 

The Client hereby undertakes to:

 

1. provide all information at his reach in relation with the financing to the Client;

 

2. inform the Client (via telephone or e-mail) if - according to his knowledge - an arrangement is necessary in the course of processing the loan application;

 

3. perform all actions during the performance of this agreement while taking into consideration the interests of the Client;

 

4. perform the Agreement in accordance with the provisions thereof and with the Instructions of the Client. Should the Client provide an unfeasible or inefficient Instruction, the Agent shall without delay notify the Client, along with performing the Instruction once the Client confirms such Instruction, but with the exclusion of his liabilities for the consequences of such performance.

 

5. upon its decision resort the services of third persons (sub-agents, other persons assisting the performance) to perform this Agreement.

 

 

 

IV. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1. A Megbízó az Ügynök tevékenységéért a Szerződés, és az egyedi hitelközvetítői szerződés feltételei szerint díjat fizet.

 

2. A Megbízó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elősegítse az Ügynök kötelezettségeinek teljesítését, így különösen a szükséges iratokat, dokumentációt, eszközöket az Ügynök rendelkezésére bocsátja, továbbá megadja az Ügynöknek a Szerződés teljesítéséhez szükséges tájékoztatást. Megbízó továbbá köteles az Ügynök tudomására hozni minden, a Hitelből finanszírozott ügylet kapcsán lényeges üzleti körülményt. Ilyen üzleti körülménynek minősül különösen de nem kizárólagosan a Megbízó által vállalt bármely fizetési feltétel, határidő, a fizetés teljesítésére szolgáló bankszámla- vagy egyéb adat, szerződéses partner, illetve jogi képviselő személye, vagy a nevükben eljáró kapcsolattartó elérhetősége.

 

3. Az Ügynök nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy jogkövetkezményért, amely a Megbízó általi késedelmes intézkedés, hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatás, nem megfelelő okiratok szolgáltatása, valóságnak nem megfelelő adatok megadása, vagy egyéb, a Megbízónak felróható magatartás következményeként áll elő. Az Ügynök kizárja továbbá felelősségét valamennyi olyan esetre vonatkozóan, amikor az általa határidőben és megfelelő formában benyújtott hitelkérelem alapján az elbíráló pénzintézet eljárása vagy késedelme miatt nem, vagy nem megfelelő időben történik az igényelt Hitel folyósítása.

 

 

 

IV. THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

 

1. The Client shall pay a fee in return of the service of the Agent in line with the conditions of this Agreement and with those of the Individual Mortgage Broker Agreement.

 

2. The Client shall facilitate the performance by the Agent by making any and all requisite arrangements, especially by providing all necessary documents, instruments, and information necessary for the completion of the Services. Client shall also be obliged to introduce to the Client all important business conditions related to the deal financed by the Loan. Such business conditions shall include specially by not exclusively any payment condition or deadline undertaken by the Client, details of bank accounts or other conditions related to the performance of payment obligations, details of contractual partner, legal representative, or the availability of their contact persons.

 

3. The Agent shall not be held liable for any damages or other legal consequences deriving from any late arrangements, late or faulty provision of data, provision of non-appropriate documents or false data, or from any action chargeable to the Client. The liability of the Agent shall be excluded also for the events when - after the loan application is submitted on time and in an appropriate form - the disbursement of the requested Loan is frustrated or late due to the procedure or delay of the involved financial institution.

 

 

 

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, KÉSEDELMES TELJESÍTÉS

 

Teljesítés

 

1. Az Ügynök hibátlanul teljesíti a szerződést, amennyiben a Megbízó által közölt és az egyedi hitelközvetítői szerződésben megjelölt hitelcél teljesül, azaz Ügynök által a Megbízó részére közvetített Hitel nyújtására vonatkozó szerződés megkötésre kerül, és ez alapján a finanszírozási összeget a Megbízó, vagy az általa megjelölt személy részére folyósítják.

 

Hibátlan teljesítésnek tekintendő továbbá, ha

 

- az Ügynök az egyedi hitelközvetítői szerződésben meghatározottól eltérő fajtájú, de fő kondícióiban az eredeti feltételektől lényegesen nem különböző Hitelt, vagy

 

- az egyedi hitelközvetítői szerződésben meg nem jelölt pénzintézet által nyújtott, de fő kondícióiban az eredeti feltételektől lényegesen nem különböző Hitelt közvetít ki a Megbízó felé, illetve ennek folyósítása történik meg.

 

2. A Felek megállapodnak, hogy a közvetített és leszerződött Hitel kondícióinak (költségek, kamat, folyósítási feltételek, stb.) az Ügynök érdekkörén kívüli okból bekövetkező változásaiért az Ügynök nem tehető felelőssé, amennyiben ezek változásairól értesítette a Megbízót.

 

Ügynök késedelme

 

3. Az Ügynök késedelmes teljesítése esetén a Megbízó választása szerint jogosult a teljesítésre póthatáridőt megállapítani, vagy - ismételt illetve jelentős késedelem esetén - a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Szerződésben foglalt szolgáltatásokat harmadik féllel teljesíttetni.

 

4. A Felek nem tekintik késedelmes teljesítésnek, amennyiben a Hitel összege a jelen szerződésben rögzített határidőben folyósításra kerül, azonban a folyósítás időpontja a finanszírozni kívánt hitelcéllal összefüggésben a Megbízó, mint harmadik személlyel szerződő fél általi késedelmes teljesítésnek minősül. A fentiekkel összhangban az Ügynök jelen szerződés alapján való késedelembe esésének napja nem lehet korábban, mint a jelen szerződésben az Ügynök által vállalt teljesítési határidőt követő nap.

 

5. Nem tekinthető az Ügynök késedelmes teljesítésének, ha a hitelkérelem pénzintézet által előre meghatározott kellékeit határidőben és hiánytalanul benyújtja, és a hitelbírálat azért szenved késedelmet, mert a pénzintézet a későbbiekben a standardtól eltérő, előre nem meghatározott további okiratok beszerzését írja elő.

 

6. Az Ügynök kizárja felelősségét minden olyan esemény és / vagy annak jogkövetkezménye (különösen, de nem kizárólagosan: késedelem, hibás teljesítés vagy káresemény) vonatkozásában, amely saját hitelközvetítői tevékenységén kívül eső körben történt. Az előzőek alapján az Ügynök nem tehető felelőssé rajta kívül álló harmadik személy, így különösen ingatlan fejlesztéssel, ingatlan értékesítéssel, ingatlan kezeléssel foglalkozó egyéb személy, vagy a Megbízó befektetéseihez egyéb módon kapcsolódó magánszemély vagy gazdasági társaság érdekkörében felmerülő események vagy döntések következményeiért. Jelen felelősségkorlátozó rendelkezés kiterjed bármely személy igényérvényesítése esetére.

 

 

 

Megbízó késedelme

 

7. A Megbízó köteles tájékoztatni az Ügynököt, amennyiben bármely okból feltételezi, hogy a hitelkérelem elbírálásához szükséges adatokat, okiratokat határidőn belül nem képes beszerezni, vagy az Ügynökhöz eljuttatni. Az értesítés elmaradásából, és megkésett teljesítéséből származó jogkövetkezményért a Megbízó köteles helytállni.

 

 

 

V. THE PERFORMANCE OF THE AGREEMENT, DEFAULT PERFORMANCE

 

Performance

 

1. It is deemed as the faultless performance by the Agent if the credit aim stated by the Client and stipulated in the Individual Mortgage Broker Agreement is fulfilled, i.e. the the agreement for the Loan mediated by the Agent to the Client is concluded, and on the basis of that the amount of Loan is disbursed. It shall also be deemed as faultless performance if the Agent mediates to the

 

Client

 

1. a different type of Loan from the one specified in the Individual Mortgage Broker Agreement, the main conditions of which are not significantly different from the original ones, or - a Loan with main conditions not being significantly different from the original ones, but provided by a financial institution not included in the Individual Mortgage Broker Agreement, and such Loans are disbursed.

 

2. The Parties agree that the Agent shall not be liable for the change of the conditions of the mediated and agreed Loan (costs, interests, disbursement conditions, etc.) that are not attributable to the activities of the Agent, should the Agent inform the Client about such changes in advance.

 

 

 

Default of the Agent

 

3. In the event of the late performance of the Agent the Client shall be entitled either to determine an additional deadline for performance or - in the event of repeated or signinficant delay - to terminate this contract with an immediate effect and to have the Services set out by this Agreement performed by a third party.

 

4. The Parties shall not consider as default performance if the Loan is disbursed by the deadline set out in this Agreement, even if such disbursement is considered as a default performance of a contract by the Client as a party to that contract connected to the credit aim to be financed. Based on the foregoing, the first day of default performance by the Agent shall not be earlier than the first day after the performance deadline undertaken herein by the Agent.

 

5. I shall not be considered the default performance of the Agent, if the loan application and all annexes are submitted on time, and the disbursement of the loan is delayed due to the fact that the involved financial institution requires non-standard documents not specified earlier afterwards.

 

6. The Agent shall furthermore not be held liable for any event and/or the legal consequence thereof (particularly those of delay, default performance or damages) that occurred without any relation to the mortgage broker activity thereof. Based on the foregoing, the Agent shall not be held liable for events related to or business decisions made by any third persons, e.g. real estate developers, real estate sales and management companies, or any other individual or legal person related to the Client's investment in any form. The present provision limiting the Agent's liability shall be applicable in the event of a claim stated by any person.

 

 

 

VI. ALKALMAZOTTAK ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ IGÉNYBEVETT MÁS SZEMÉLYEK

 

1. Az Ügynök a Szerződés teljesítése során általa igénybevett személyek magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

 

 

VI. EMPLOYEES AND OTHER PERSONS INVOLVED IN THE PERFORMANCE OF THIS AGREEMENT

 

1. The Agent shall be liable for the conduct of the persons involved in the performance as it had been proceding itself.

 

 

 

VII. AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE

 

Az ellenérték meghatározása

 

1. A Szerződés szerinti teljesítés esetén az Ügynököt a Szerződésben rögzített ellenérték (továbbiakban: hitelközvetítési díj) illeti meg. A hitelközvetítési díj ellenérték EUR-ban kerül meghatározásra.

 

2. Amennyiben az egyedi hitelközvetítői szerződésben a Felek másképp nem rendelkeznek, a hitelközvetítési díj összege az igényelt Hitel összegének 2 %-a, de legalább 1000 EUR (egyezer euró). A hitelközvetítési díj első részletét 500 EUR-t (ötszáz eurót), a Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg az Ügynök részére. A Megbízó tudomásul veszi, hogy ezen első részlet beérkezéséig az Ügynök nem kezdi meg az ügyintézést. A hitelközvetítési díj első részletéről az Ügynök a szerződés aláírásakor számlát állít ki. A hitelközvetítési díj fennmaradó összegét a Megbízó akkor köteles - számla ellenében - átutalással megfizetni az Ügynök részére, amikor kézhez veszi az Ügynök által továbbított, pozitív hitelbírálat eredményt és finanszírozási ajánlatot. Az ügyintézés folytatásának feltétele a hitelközvetítési díj második részletének Ügynök számláján történő jóváírása.

 

2. A Szerződésben rögzített ellenérték tartalmazza a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. Az Ügynököt a IX.1. pontban meghatározott javadalmazáson felül készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak megtérítése nem illeti meg. A hitelközvetítési díj nem tartalmazza a Megbízó hitelfelvételének járulékos költségeit (közjegyzői és értékbecslési díj, banki "bevizsgálási díj", szerződéskötési, - módosítási díj, folyósítási jutalék, bankszámlanyitás díja, stb.), amelyeket a Megbízó köteles az Ügynök felhívására a közölt bankszámlákra átutalni. Megfelelő időben közölt felhívás esetén az átutalás késedelmének következményéért az Ügynök nem tehető felelőssé.

 

3. Amennyiben a Megbízó az Ügynök által előírásszerűen kiállított számla összegét határidőben nem teljesíti, a késedelem idejére az Ügynök a tartozás összege, a késedelmes napok száma, és a mindenkori jegybanki alapkamat + 7 % kamatmérték alapján számolt késedelmi kamatösszegre jogosult.

 

 

 

VII. PAYMENT OF SERVICE FEES

 

Determining the fees

 

1. In the event of performance in accordance with this Agreement the Agent shall be entitled for a consideration determined in this Agreement (hereinafter as: mortgage broker fee). Such mortgage broker fee shall be determined in EUR.

 

2. If the Individual Mortgage Broker Agreement does not prescribe otherwise, the amount of mortgage broker fee shall be equivalent with 2 % of the obtained Loan, but at least 1,000 EUR (that is One thousand euros).

 

The first instalment of the mortgage brooker fee being 500 EUR (that is Five hundred euros) shall be payable to the Agent by the Client upon the signing of this Agreement. The Client hereby acknowledges that the Agent shall not commence the arrangements until the arrival of the first instalment. The Agent shall issue an invoice about the first instalment of the mortgage broker fee along with signing this Agreement.

 

The remaining part of the mortgage broker fee shall be payable by the Client to the Agent by bank transfer, when he / she receives the notification about the accepted loan application and loan offer forwarded by the Agent.

 

2. The consideration prescribed herein shall contain all costs occurring in relation with the performance of the tasks of the Agent contained in this Agreement. Other than it is provided by Clause IX.1., the Agent shall not be entitled for the reimbursement of its day-to-day or general business expenses. The mortgage broker fee shall not contain any accessory expenses related to the obtaining of the Loan, such as public notary and appraisal fees, loan assessment fee required by banks, commitment fee and fee of modifications of loan agreement, disbursement fee, fee of opening a bank account, etc. Such additional fees shall be transferred by the Client to bank accounts communicated by the Agent. Should the Agent notify the Client about the above payment obligations and respective bank account details, the Agent shall not be held liable for any related payment delay.

 

3. Should the Client not pay the invoice issued in an appropriate form by the Agent, the Agent shall be entitled for a default interest calculated on the basis of the outstanding amount, and the rate of which shall be equivalent with the all-time interest rate published by the Hungarian National Bank + 7 %.

 

 

 

VIII. TITOKTARTÁS

 

1. A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljes tartalma, a Szerződéssel kapcsolatos minden tény, körülmény, információ, a vonatkozó jogszabályok keretei között üzleti titoknak minősül, így bizalmas jellegű. A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje kizárólag a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, amely hozzájárulásban a másik szerződő fél pontosan megjelöli a kiszolgáltatható titokkört is. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem fedheti fel közvetve vagy közvetlenül harmadik személynek a kapcsolat lényegét, a Szerződés tartalmát vagy olyan adatot és információt, amely a tudomására jutott. Ez a kötelezetts&eacuWeblap látogatottság számláló:

Mai: 39
Tegnapi: 118
Heti: 401
Havi: 1 685
Össz.: 330 602

Látogatottság növelés
Oldal: HITELKÖZVETÍTŐI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)!
PAVILON SÁTOR SÖR PIACI ÁRUS ESKÜVŐI IPARI GARÁZS SÁTOR! - © 2008 - 2021 - bankbiztositas.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »