PAVILON SÁTOR SÖR PIACI ÁRUS ESKÜVŐI IPARI GARÁZS SÁTOR!

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM VÁZAS, RENDEZVÉNY PARTY RAKTÁRSÁTOR GARÁZS SÁTORGARÁZS SÁTORCSARNOK RAKTÁR IPARI PAVILON SÁTOR! VATTACUKOR GÉP ÉS POP-CORN GÉP ÉRTÉKESÍTÉS

Good job! Have a nice day, and Please Take care of yourself! 


SINCERELY: 


AGNES KRATOCHWILL - AGMA Co Regional Director of Szeged 
Address: AGMA LTD H-6701 Szeged PO Box 376 

Mobile phone: +36 70 296 4404 
E-mail: bankbiztositas@gmail.com 

Website: www.bankbiztositas.eu


Komplex és személyes biztosítási portfólió menedzsment

Az első alapvető különbség az, hogy tanácsadóink nemcsak egy adott szerződés lebonyolítására törekszenek, hanem arra, hogy az ügyfeleik igényeit teljes, személyre szabott megoldásban foglalják össze.

A tanácsadó beszélgetés kiindulhat egy konkrét igényből, de mindig a teljességre törekszik, aminek középpontjában az ügyfél céljai állnak.

Ezzel megfelelnek annak a követelménynek, melyet a legmagasabb szakmai normák elvárnak, és amit az angolszász országokban „brokerage", vagy a német nyelvterületen „Maklertum" alatt értenek.

A nemzetközi biztosításpiaci tendencia egyértelműen ebbe az irányba mutat.


Az ÉLETBIZTOSÍTÁSOKRÓL általában:

1. Az életbiztosítás:

Az elméleti definíció szerint, a szűkebb értelemben vett életbiztosításban a halálnak a biztosítás tartama alatti bekövetkezése vagy be nem következése (meghatározott életkor elérése) a biztosítási esemény. A gyakorlatban azonban az életbiztosítási konstrukciók sokszor nem csak életbiztosítási, hanem további beépített elemeket, jellemzően betegség-, illetve balesetbiztosítási elemeket is tartalmaznak. Tágabb, köznapi értelemben az életbiztosítás a biztosított életében bekövetkező eseményekhez, elsősorban halálhoz, vagy a szerződésben meghatározott más eseményhez (életkor elérése, házasságkötés, gyermekszülés, nyugdíjazás stb.) kapcsolódik. A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a szerződés tartalma szerinti biztosítási összeget köteles kifizetni (esetleg járadék formájában folyósítani). Életbiztosítás esetén a biztosító szolgáltatásának mértékét nem a bekövetkezett kár nagysága határozza meg, hiszen a biztosítási esemény (élethelyzet) általában pénzben nem fejezhető ki, hanem a biztosító és a vele szerződő fél a szerződéskötéskor szabadon állapodhat meg a biztosítási összeg mértékében.

2. Az életbiztosítások típusai:

Alapvetően két életbiztosítási típust különböztethetünk meg: a haláleseti és az elérési biztosítást. Ezekből természetesen további számos, igen elterjedt forma eredeztethető, mint például az említett két típus ötvözeteként leírható vegyes biztosítás vagy a járadékbiztosítás.


2.1. A HALÁLESETI (KOCKÁZATI) ÉLETBIZTOSÍTÁS:

Kockázati életbiztosítás esetén - a szerződő díjfizetése ellenében - a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy ha a biztosított a biztosítás időtartamán belül meghal, akkor egy előre meghatározott személy, a kedvezményezett részére egy előre meghatározott összeget (biztosítási összeg) fizet ki. Ha a tartam lejártakor a biztosított életben van, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik.

E biztosítási forma célja elsősorban az, hogy a kedvezményezett túlélők számára biztosítsa, hogy a biztosított halála esetén ne kerüljenek szorult anyagi helyzetbe, a biztosított esetleges adósságának (pl. bankkölcsön) megfizetése alól mentesüljenek az örökösök.

A kockázati életbiztosítás ezért hitelfedezeti életbiztosításként is felhasználható. A kockázati biztosítás kifizetése fedezetet nyújthat a temetési költségekre vagy az örökösödési illeték kiváltására is. Az "egész életre szóló", vagy közkeletű angol terminológiája alapján a "whole life" biztosítás, a kockázati biztosítás egy speciális fajtája. Itt a biztosítás tartama a biztosított hátralévő élete, így mindenképpen kifizetéssel szűnik meg. Jellemző megoldás a whole life biztosítás esetében, hogy a díjfizetési periódust korlátozzák, pl. az ügyfél 80 éves koráig, s ezután a biztosítás díjfizetés nélkül marad érvényben.


2.2. AZ ELÉRÉSI BIZTOSÍTÁS:

Az elérési biztosítás esetén - a szerződő díjfizetése ellenében - a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy ha a biztosítási tartam eltelte után is életben van, akkor részére (vagy egy előre meghatározott kedvezményezett részére) a biztosítási összeget kifizeti. Ha a biztosított a tartam lejárta előtt meghal, akkor a biztosítás megszűnik, és a már befizetett díjak valamint a felhalmozott hozam a kedvezményezettet, kedvezményezett hiányában pedig az örököst illeti. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb biztosítási piacon - így a magyaron is - az elérési biztosítás bizonyos értelemben csak elméleti konstrukció, önmagában ilyet nem árusítanak. Nálunk leggyakrabban a vegyes, a díj visszatérítéses elérési biztosítás és a járadékbiztosítások részeként jelenik meg.


2.3. VEGYES BIZTOSÍTÁS:

Az egyik leggyakoribb életbiztosítási termék a vegyes biztosítás, mely a kockázati és elérési biztosítás kombinációja. Itt a biztosítási esemény: a biztosított életben léte a biztosítás lejártakor, vagy halála, a biztosítási időtartam alatt. A biztosítás alapszolgáltatása ennél a formánál tehát a következő: ha a biztosított az előre rögzített tartam lejártakor életben van, úgy a biztosító kifizeti az akkor érvényes (nyereséggel növelt) biztosítási összeget.

Ha a biztosított a biztosítási időtartam alatt meghal, úgy a biztosító kifizeti a halál időpontjában érvényes (nyereséggel növelt) biztosítási összeget. Ez a biztosítási forma alkalmas arra, hogy a biztosított gondoskodjon a halála esetén hátramaradott családtagjairól, illetőleg biztosítsa nyugdíjas évei anyagi biztonságát, előtakarékoskodjon valamilyen a jövőben várható kiadásra (pl. gyermekek iskoláztatása, családalapításának, lakhatásának segítése). Két életre szóló vegyes biztosítás esetén két biztosított van, ennél a formánál halálesetnek a korábban elhunyt biztosított halála számít. Jellemzően házastársak kötik.

Ennél a hosszútávra szóló biztosítási terméknél jelentős szerepet játszik a befektetési eredmény, mely a biztosító befektetési tevékenységével jön létre. Az eredményesség mértéke azonban előre nem kiszámítható, ezért erre a biztosítók általában nem adnak garanciát. A befektetés eredményességének megítéléséhez fontos megismerni a befizetett biztosítási díj sorsát. A díj egy részét a biztosító azonnal költségként elvonja. E költségrész mértéke, összetétele az ügyfelek számára általában nem ismert. E szempontból is igen fontos az, hogy az ügyfél még a szerződés megkötése előtt alaposan megismerje a biztosítás feltételeit tartalmazó szabályzatot.

A költségek levonása után megmaradó díjrész egy kisebb része a teljes veszélyközösségben bekövetkező haláleseti kifizetések alapjául szolgál, a nagyobbik díjrész lesz az alapja azoknak a kifizetéseknek, amelyeket a lejáratkor kapnak meg az akkor életben lévő biztosítottak. Ez utóbbi díjrészek megtakarításként az úgynevezett életbiztosítási díjtartalékba kerülnek, ezt az összeget fekteti be a biztosító. A biztosító az életbiztosítási díj kiszámításakor feltételez egy olyan hozamot, amelyet mindenképpen el fog érni, és a garantált szolgáltatás mértékét e garantált hozam figyelembevételével állapítja meg. Ennek a hozamnak a mértéke, a technikai kamatláb, mely a biztosítási feltételekből általában megismerhető. A biztosítónak a vállalt szolgáltatást akkor is teljesítenie kell, ha a befektetési eredmény elmaradna a garantált szinttől.

A biztosítók túlzott garancia vállalásának határt szab egy pénzügyminisztériumi rendelet, mely a technikai kamatláb lehetséges mértékét maximálja (53/2001. (XII. 22.) PM rendelet). A befektetési eredmény nagyobb részét a biztosító visszajuttatja a veszélyközösségnek, kisebbik részét pedig megtartja saját költségeire, nyereségére. (A többlethozam visszajuttatás mértékét a hatályos biztosítási törvény szabályozza.) A biztosítás - annak megtakarítási jellege miatt - akkor sem szűnik meg kifizetés nélkül, ha időközben jelentős változás áll be a szerződő körülményeiben. Ha - folytatólagos díjfizetésű biztosítás esetén - a szerződő nem fizeti tovább az esedékes díjakat, két lehetőség közül választhat, kötvénye visszavásárlását vagy kötvénye díjmentesítését (más kifejezéssel: díjmentes leszállítását) kérheti. Ezek az úgynevezett maradékjogok, melyek általában csak a biztosítási feltételekben meghatározott idő eltelte után nyílnak meg, azaz a visszavásárlásra és díjmentesítésre ekkortól kerülhet csak sor.

Visszavásárláskor a biztosító a biztosítás feltételeiben meghatározott mértékű kifizetést teljesít, és a biztosítás a kifizetéssel megszűnik. Fontos tudni, hogy a maradékjogok megnyílása után a visszavásárlási összeg igen alacsony lehet, messze elmaradhat az addig befizetett díjak összegétől. Díjmentes leszállításkor - figyelemmel arra, hogy a biztosított az eredeti szerződés szerint még hátralevő esedékes díjakat a továbbiakban nem fizeti be - a biztosítási összeg kerül csökkentésre, vagyis leszállításra. Ebben az esetben a biztosítás nem szűnik meg.

A biztosítás lejártakor, illetve a biztosított halála esetén kifizetésre kerül a csökkentett biztosítási összeg. Ha szerződő átmeneti pénzzavarba kerül, és ezért kívánja megszüntetni a szerződést, segítséget nyújthat számára - az említett lehetőségeken felül - a díjtartalék fedezete mellett nyújtott áthidaló jellegű kölcsön. A vegyes jellegű biztosítási módozatok ezért sok esetben kölcsönfelvételi lehetőséget is tartalmaznak.


2.4. A BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT, MÁS NÉVEN UNIT-LINKED BIZTOSÍTÁS:

A befektetési életbiztosítás esetében - szemben a klasszikus életbiztosításokkal - a szerződő megválaszthatja, hogy az általa befizetett díj egy részét, az életbiztosítási díjtartalékot milyen típusú és kockázatú befektetésekbe helyezze el a biztosító. Általában a biztosítók különböző kockázatú és várható megtérülésű, az összetételre jellemző névvel ellátott eszközalapokat hoznak létre, melyek közül a szerződő befektetési preferenciája alapján választhatja ki a neki megfelelő alapot. Sok esetben lehetőség van arra is, hogy a befizetett díjat különböző eszközalapok között ossza meg a szerződő. (Azt azonban nem határozhatja meg a szerződő, hogy konkrétan milyen eszközbe fektesse a pénzét. Például nem adhat arra megbízást a biztosítónak, hogy befizetéséből 5 éves hátralevő futamidejű államkötvényt, vagy egy adott részvénytársaság részvényét vagy kötvényét vásárolja meg számára.) Fontos tudni, hogy a befektetési életbiztosításoknál a biztosító jellemzően nem vállal tőke- és hozamgaranciát a befektetésekre. Előfordulhat az is, hogy befektetéseink értéke csökken. A befektetéshez kötött biztosítások esetén kiemelten fontos tájékozódnunk az adott konstrukció költségstruktúrájáról, melyet a biztosító szerződési feltételeiben határoz meg. Célszerű előzetesen részletes tájékoztatást kérnünk arról, hogy a biztosító összeg szerint milyen mértékű és típusú költségeket kíván érvényesíteni.

MILYEN KÖLTSÉGEKKEL KELL SZÁMOLNUNK?

Eladási és vételi árfolyamkülönbség. A biztosítók az eszközalapok egységeire eladási és vételi árfolyamot szabnak. Amikor díjat fizetünk be, akkor a választott alapból - napi eladási árfolyamon - vásárolunk befektetési egységeket. Amikor a biztosító szolgáltatására kerül sor, akkor - vételi árfolyamon - megveszi tőlünk az egységeket és pénzben fizeti ki az ellenértéket. Az eladási árfolyam - jellemzően 3-5 százalékkal - magasabb, mint a vételi árfolyam. Kezdeti költségek levonása: A biztosítók kezdeti befizetéseink egy részét úgynevezett kezdeti egységként tartják nyilván, és azokból - az egyéb, felhalmozási egységektől eltérően - költségrészt vonnak el, elsősorban azért, hogy abból fizessék ki az ügyfél megszerzése miatti terheiket. Az ilyen jellegű elvonás általában az első két év befizetéseit érinti, mértéke konstrukciótól függően változó. Előfordulhat az is, hogy nem kezdeti költség címen, hanem alapnyitási díj, alapkezelési vagy tőkegyűjtési költség elnevezéssel, ahhoz hasonló mértékű, a díjbefizetések százalékában meghatározott jutalékot vonnak el. A szerződőnek számolni kell az adminisztrációs költségekkel is. Az adminisztrációs vagy kezelési költséget havonta, fix összegben számítják fel a biztosítók. (Jelenleg 300-400 Ft/hó körülire tehető.) A meglévő egységek más fajtákra történő átváltásáért, azaz az eszközalapok közötti átcsoportosításért általában "alapváltási" díjat, átváltási költséget kell fizetni. Ez lehet fix díj, vagy az átváltandó érték arányában felszámítandó díj. (pl. 400 Ft/tranzakció, vagy az összeg 2,5 ezreléke, maximum 2500 Ft) Biztosítási kockázati díj: Fontos tisztában lennünk azzal is, hogy a befektetési egységhez kötött biztosítás - befektetési jellege ellenére is - elsősorban életbiztosítás. Ezért a biztosító rendszeresen (pl. havonta) levonja a biztosítási kockázatra (halálesetre, balesetre stb.) eső díjrészt is. Ennek mértéke a szerződés egyedi jellemzőitől - elsősorban a biztosított nemétől, életkorától, s a halálesetre szóló fedezet mellé kötött kiegészítő biztosításoktól - függ. A befektetési életbiztosítás célja, szolgáltatásai a vegyes biztosításhoz hasonlóak. Általában ugyanazok a maradékjogok is érvényesíthetők, valamint kiegészítő biztosítások is köthetők ehhez a típushoz. Ha a biztosított a biztosítási tartam lejártakor életben van, a biztosító kifizeti a számlán nyilvántartott egységek vételi árfolyamon számított értékét. Ha a biztosított a biztosítás időtartamán belül meghal, a biztosító kifizeti a szerződésben meghatározott biztosítási összeget, illetőleg - ha ez magasabb összeg! - a számlán nyilvántartott egységek vételi árfolyamon számított értékét.


2.5. JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSOK:

A járadékbiztosításoknak számos formája van, és gyakran kombinálják őket más biztosításokkal is. Nem mindegyik járadéktípus tekinthető életbiztosításnak, hanem csak az, amelynek a kezdete, vége, illetve tartama a biztosított halálától függ. A járadékbiztosítások számos formája különböztethető meg az alábbi jellemzők alapján:

Egyszeri díjas biztosítás:

a biztosítási díjat a szerződő (előre) egy összegben fizeti meg.

Folyamatos, vagy rendszeres díjfizetés:

a biztosítási díjat a szerződő a szerződés szerint meghatározott díjfizetési időszak alatt, meghatározott gyakoriság szerint fizeti (havi, negyedéves, féléves, éves).

Azonnal meginduló járadék esetén még abban az évben megindul a járadékfizetés, míg a halasztott járadékfizetés esetében csak a szerződésben meghatározott időtartam (általában néhány év) eltelte után.

Az előleges járadékot mindig az időszak (leggyakrabban hónap) elején, az utólagos járadékot pedig mindig az időszak végén fizeti ki a biztosító (éves járadék fizetés esetén).

Az életjáradék tarthat:

a biztosított élete végéig (egyszerű életjáradék), vagy egy meghatározott időpontig vagy időtartamig, de legfeljebb a biztosított korábbi haláláig (időleges életjáradék). A biztosító garantálhatja, hogy egy meghatározott ideig, általában néhány évig - függetlenül a biztosított életben lététől - mindenképpen folyósítja a járadékot (garanciaidő).


2.6. KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK:

A főbiztosításokhoz általában további kockázatokra, önálló szolgáltatást nyújtó, kiegészítő jellegű biztosítások is köthetők. Ezek a kiegészítő biztosítások technikai megoldásaikban (díjfizetés gyakorisága, inflációkövetés stb.) általában igazodnak a főbiztosításhoz, s annak megszűntével ezek is automatikusan megszűnnek.

Ilyenek lehetnek például:

baleseti halál esetén a haláleseti szolgáltatáson felüli, további szolgáltatás biztosítása, szolgáltatás rokkantság, kórházi ápolás, műtét esetén, ha az ok baleset volt, szolgáltatás betegség miatt bekövetkező rokkantság, műtét, kórházi ápolás esetén, rettegett vagy kritikus betegségek (rák, infarktus, szélütés) bekövetkezése esetén járó szolgáltatások, meghatározott esemény bekövetkezte után a hátralevő díjak átvállalása, a díjnövelés kiegészítő biztosítás (opció) lehetővé teszi, hogy bizonyos időszakonként a szerződő új kockázat-elbírálás nélkül emelje a biztosítás díját és összegét.


3. Termékek közötti választás, a tájékoztatással kapcsolatos tudnivalók:

 Fontos tisztáznunk, hogy mi a célunk a biztosítással? Valóban biztosítani kívánjuk magunkat, hozzátartozóinkat, avagy inkább megtakarítani, befektetni szándékozunk? Amennyiben inkább megtakarítási szándék vezérel - a megfelelő döntés meghozatala érdekében - célszerű a biztosítási termékeket más pénzügyi, befektetési termékekkel is összehasonlítani. Biztosítási szándék esetén, mérjük fel a biztosítási szolgáltatással szemben támasztott igényeinket, valamint teherviselési képességünket.


Az alábbi szempontokat mérlegelve válasszuk ki a sokféle termék közül a megfelelő formát:

  • Várható-e, hogy egy családtag halála vagy munkaképtelenné válása a család további megélhetését anyagilag jelentősen megnehezíti vagy lehetetlenné teszi?
  • A biztosítási esemény bekövetkeztének valószínűsége, a kockázat mértéke átlagos vagy attól nagyobb (pl. a biztosított fokozott veszéllyel járó munkakört tölt be)?
  • Előre vetíthető-e a családi költségvetést terhelő jelentősebb kiadás, (pl. beiskolázás, házasságkötés, gyermekszületés)?
  • Várható-e (és mikor) a család anyagi helyzetében, vagyongyarapodásában változást hozó tartós esemény, például nyugdíjazás?
  • Milyen igényeink vannak, milyen életbiztosítási forma felel meg az elképzeléseinknek?
  • Egyösszegű szolgáltatást, vagy járadékfizetést igényelnénk?
  • Milyen összeget tudunk havi rendszerességgel (esetleg inflációt követő módon), vagy egyszeri tartós lekötéssel a biztosítási célra elkülöníteni?

Mielőtt biztosítási szerződést kötnénk, ne döntsünk azonnal, előbb alaposan tájékozódjunk. A biztosítási ajánlat megtétele előtt mindig tanulmányozzuk a szerződési feltételeket /szabályzatot/. Ha valamit nem értünk, kérjük szakember segítségét, magyaráztassuk el a számunkra nem egyértelmű biztosítási fogalmakat. A biztosító - mielőtt a szerződés megkötésére sor kerülne - köteles beszerezni írásbeli nyilatkozatunkat arra vonatkozólag, hogy a biztosító főbb adataira, a biztosítási szerződés jellemzőire vonatkozó részletes tájékoztatást megkaptuk. E tájékoztatónak figyelemfelhívásra alkalmas módon kell tartalmaznia a biztosító mentesülésének a szabályait, a biztosító szolgáltatása korlátozásának a feltételeit, a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat, valamint minden, a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltérő feltételt


Forrás: PSZÁF


ÉLETBIZTOSÍTÁS (biztosítási szlengben) „HUMÁN CASCO"

Rendelkezik Ön életbiztosítással?

Ismeri Ön életbiztosításának szolgáltatási körét?

Biztos Ön abban, hogy egy váratlan helyzetben helyt állna ez a biztosítás?

Segítene Önnek, ha egy független szakember áttekintené meglévő konstrukciót és tanácsot adna?

Az életbiztosítás nélkülözhetetlen szerepet tölt be a fejlett pénzügyi kultúrájú országokban.

Bevált gyakorlat, hogy egy stabil egzisztenciájú családban a jövedelmet szerző családtagok, olyan életbiztosítási konstrukcióval rendelkeznek, melynek haláleseti kifizetése eléri az érintett, éves nettó jövedelmének 5-8-szorosát.

Egy váratlan tragédia esetén, a családtagok elkerülhetik az anyagi összeomlást, és lehetőséget kapnak a család életének újjászervezésére.

Családunk hogyan tudja folytatni az életet?

Ki neveli fel a gyerekeket?

Ki fizeti a taníttatásuk költségeit?

Ki törleszti a hiteleket?

Ki gondoskodik nyugdíjas éveink anyagi biztonságáról?

Tapasztalt szakembereink, kockázatait biztosítóktól függetlenül, objektíven vizsgálják át.

Az Ön számára megkeresik a személyre szabott megoldást. Javaslatot tesznek korszerű és folyamatosan menedzselt személybiztosítási konstrukciók kialakítására, melyek megadják a megoldást a lehetséges élethelyzeteire. Ha bármely kérdésre nincs stratégiája, úgy használja ki a szakembereink tudásában rejlő piaci előnyöket és lehetőségeket!

Mibe kerül ez Önnek? 

Ez az európai szolgáltatási színvonal az Ön számára a biztosítás díján túl többlet költségráfordítást nem jelent! Egy európai életszínvonal eléréséhez szükséges az Ön személyes részvétele!

Baleset - "Velem úgysem történik semmi!"

A váratlan eseményeket megakadályozni nem tudjuk, de felkészülhetünk a várható következményekre. A baleset a legváratlanabb, legkényelmetlenebb helyen, a legrosszabbkor történik meg, de a baleset következményeiből eredő anyagi terheket átháríthatjuk!

Ne tegye kockára életcéljainak megvalósulását egy baleset anyagi következményei miatt! Egészségünk megromlása nemcsak jövedelem kieséshez vezet, de számos többletkiadással is együtt jár.

A megfelelő kórházi ellátás, az orvosi beavatkozások, a szükséges egészségügyi eszközök beszerzése sokba kerül. Mindezen túl a családfő elvesztése, vagy munkaképtelenné válása veszélyezteti a megtervezett jövőt.

Elégedett Ön a kötelező társadalombiztosítás által nyújtott egészségügyi szolgáltatással?

Szeretne ennél a színvonalnál jobb, megbízhatóbb egészségügyi ellátásban részesülni?

Önt kizárják a mai jogszabályok a társadalom biztosítási alapon járó egészségügyi szolgáltatások köréből?


Az egészségügyi reformok lehetővé teszik Önnek a személyre szabott egészségbiztosítási szolgáltatást! Felkészült szakembereink lehetőségeit, igényeit felmérve, akár a társadalombiztosítás szolgáltatási körét teljesen kiváltó, privát egészségbiztosítási védelmet tudnak létrehozni!

Milyen ráfordítást igényel ez Öntől?

Ha Ön a társadalombiztosítási ellátó rendszer tagja, igényei szerint kiegészítheti az egészségügyi szolgáltatási kört, a járulékfizetési kötelezettségnél alacsonyabb költségszinten.

Ha Ön nem veszi, vagy nem veheti igénybe a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatási körét, a járulék fizetési kötelezettség összegével közel azonos díjjal személyre szabott, privát szolgáltatást választhat!

A döntés az Ön kezében van, kire bízza egészségét...!

A fenti kérdésekben Önnek segítséget nyújt az AGMA Ingatlanközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. biztosítási ágazatának speciális tanácsadója!


Az életbiztosítás adózása

Terheli-e kamatadó az életbiztosítási jogcímen elért befektetési eredményt?

2006. szeptember 01-től 0%-ról 20%-ra növekedett a magánszemélyeket terhelő kamatadó mértéke, amely a 2006. augusztus 31-ét követően megkötött életbiztosítási szerződéseket is érinti. A törvény szövege nem elég pontos, illetve részletes, de az alábbi értelmezés elfogadott:

Nem kell kamatadót fizetni a 2006. szeptember 1. előtt megkötött szerződések (ajánlat aláírás dátuma!) esetében. Ez minden olyan díj és eseti befizetés esetében igaz, melyet a szerződés futamideje alatt az ügyfél befizet. Tartsa tehát különösen nagy becsben, ha ilyen szerződéssel rendelkezik!

Adómentes továbbá a Szeptember 1. utáni szerződések lejárati szolgáltatása legalább 10 éves tartam esetén, vagy a legalább 3 éves nyugdíjbiztosítás (kivéve, ha azt a szerződő költségként elszámolta).

Kamatjövedelemnek minősül a valamilyen maradékjog címén, vagy a tíz éven belül lejárati szolgáltatásként kifizetett összeg azon része, mely a befizetett díjak összegét meghaladja. A fizetendő kamatadó mértéke 20%, melyet a biztosítótársaság von le és teljesít az adóhatóság felé. A biztosító igazolást állít ki a jövedelem szerzőjének a levont kamatadóról. Jövedelemszerzőnek lejárat esetén a kedvezményezettet, részleges- vagy teljes visszavásárlás esetén a szerződőt tekintik.

A kamatadóra vonatkozó törvény szövege

Kamatjövedelem 65.§ (1)

Kamatjövedelemnek minősül - figyelemmel az (5) bekezdés rendelkezéseire is -

d) "A biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból, vagy a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatása címen, vagy a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatása címen keletkező bevételből az a rész, amely meghaladja a magánszemély, vagy javára más magánszemély által fizetett biztosítási díj (kivéve, ha azt a magánszemély, vagy a más magánszemély költségként elszámolta) összegét, vagy az adóköteles biztosítási díj összegét; nem tekinthető azonban az említett bevételrész kamatnak, ha a biztosításra befizetett díj(ak) akár csak egy része e törvény szerint adómentesnek minősült.

223. § (13) bekezdés: c)

Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 65. §-ában említett maradékjogból és lejárati szolgáltatásból származó jövedelemre az Szja tv. e törvénnyel megállapított 65. §-ának (2) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a biztosítási szerződés megkötése 2006. augusztus 31-ét követően történt;

A kamatadó elvonásának technikája esetenként változó lehet


JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS:

A járadékszolgáltatásra nem vonatkozik a kamatadó. A pénzügyi járadékokat abban az esetben tekintik kamatadó-mentesnek, ha a felhalmozási időszak és járadékfizetés tartama együttesen legalább 10 év.

TELJES VISSZAVÁSÁRLÁS VAGY 10 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN:

(ha a tartam során nem történt részvisszavásárlás vagy rendszeres pénzkivonás)

Kamatjövedelem = kifizetés - összes befizetett biztosítási díj

RÉSZLEGES VISSZAVÁSÁRLÁS ESETÉN:

Az adott befizetésen keletkezett jövedelmet az adott kifizetéskor kell kamatjövedelemként kezelni, függetlenül attól, hogy a szerződés tovább él.

A rendszeres pénzkivonást részvisszavásárlások sorozatának tekintik.


VISSZAVÁSÁRLÁS A 10. ÉV UTÁN:

A 10 éven túli visszavásárlási szándék esetén tartam-csökkentést javaslunk végrehajtani. Példa: 15 évet meghaladó tartamú biztosítás visszavásárlása esetén a biztosítás átdolgozásra kerül, és pl. a 15 éves visszavásárlás helyett 15 éves lejárat lesz, ami nem kamatadó köteles.


KÖTVÉNYKÖLCSÖN:

Ebben a tárgyban a társaságok gyakorlata eltérhet egymástól. Egy megoldás a következő lehet: ha a szerződő visszafizeti a kölcsönt, nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Amennyiben nem fizeti vissza: a kötvénykölcsön kamatával növelt kölcsön összegét kifizetésnek tekintik, és beszámítják a kamatadó tekintetében.


AUTOMATIKUS DÍJKÖLCSÖN:

Az automatikus díjkölcsönt a kötvénykölcsönnel megegyezően kezelik.


NEM FORINT ALAPÚ BIZTOSÍTÁSOK

A kamatjövedelmet és a kamatadót az adott külföldi pénznemben (jellemzően EUR) állapítják meg és vonják le az ügyféltől. A befizetés forintban történik az átutalás napján érvényes MNB középárfolyamon számított összegben.


RÉSZKIFIZETÉSES BIZTOSÍTÁSOK

A jellemzően 10. és 15. év végén történő kifizetések a szabályzatban előre rögzített szolgáltatások és nem maradékjogból származó kifizetések. Ezért nem kamatadó-kötelesek.


DÍJÁTVEZETÉS (ESETI/RENDKÍVÜLI DÍJBÓL RENDSZERES DÍJBA TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉS)

Az eseti/rendkívüli díjakból rendszeres díjra történő átvezetés gyakorlatát minden biztosító egyénileg, a saját szabályzatainak és feltételeinek megfelelően alakítja ki.


HITELLEL KOMBINÁLT ÉLETBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK

törlesztését magánszemély részére történő kifizetésnek tekintik, annak ellenére, hogy technikailag a pénzt a bank részére utalják. Ha valami miatt nem tudják levonni a kamatadót, akkor azt a magánszemélynek kell befizetnie; erről tájékoztatni kell mind a magánszemélyt, mind az APEH-ot.


GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI BIZTOSÍTÁS:

...mert nem foghatjuk állandóan a kezüket, és nem lehetünk mindig Velük!

Van Önnek gyermeke?

Belegondolt már, hogy mennyi veszély fenyegeti nap mint nap?

Mikor félti a legjobban?

... ha önállóan közlekedik?

... ha veszélyes sportokat kedvel?

... ha másokra bízza nyaralás, síelés közben?

Gyermekeink idejük jelentős részét "második otthonukban", az oktatási intézményekben töltik, ahol a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhatnak kisebb-nagyobb balesetek. Számtalan veszélynek vannak kitéve, kellemes és hasznos szabadidős tevékenységük - sportolás, kirándulás - közben is, vagy akár az iskolába vezető úton.

A közlekedési balesetek 21%-át 18 év alatti gyerekek szenvedik el!

A baleseteket megelőzni nem tudjuk, de gyermekünk szenvedéseit és a gyógyulási időt lerövidíthetjük.

Az állam által finanszírozott balesetbiztosítás csak minimális fedezetet nyújt a gyermekek számára!

Baleseti halál - 200.000 Ft   I   Csonttörés -3.000 Ft

Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)

1-9% rokkantság- 3.000 Ft

10-29% rokkantság - 50.000 Ft

30-100% rokkantság - 300.000 Ft biztosítási összegből

rokkantság fokának megfelelő százaléka

Egy színvonalas gyermek balesetbiztosítás vállalása fedezi a legkorszerűbb egézségügyi eszközök, eljárások díjmentes igénybevételének lehetőségét, akár külföldön is!

Javasoljuk csoportos tanuló balesetbiztosítás megkötését minden oktatási intézménynek. Óvodáknak,- általános és középiskoláknak is, mert így kedvezőbb díjakon juthatnak magasabb biztosítási fedezetekhez. A megfelelő konstrukciók kiválasztásában, az intézmény megbízásából, szakembereink közreműködnek.

Magasabb szintű , egyedi szolgáltatási igény esetén önálló ifjúsági balesetbiztosítás megkötését javasoljuk.


A VAGYONBIZTOSÍTÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN


CSALÁDI OTTHON BIZTOSÍTÁS (Lakásbiztosítás):

  A családi "fészek" - Mindenütt jó, de legjobb otthon...

Gondolt Ön már arra, hogy rohanó világunkban mi az Ön személyes felelőssége vagyontárgyainak, felhalmozott értékeinek megóvásában? Szorgalmas munkával egy egész életet kíván az otthon megteremtése, elvesztéséhez azonban elég pár pillanat! Ön valójában ragaszkodik a megteremtett értékeihez?

KÉREM GONDOLJA ÁT AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE ADANDÓ VÁLASZAIT!

Vásárolt Ön az elmúlt évek során otthonába jelentős értékeket képviselő tárgyakat, háztartási, vagy híradástechnikai berendezéseket?

Értékesebbre, különlegesebbre cserélte berendezési tárgyait az utóbbi néhány évben?

Rendelkezik otthonában értékes műtárgyakkal, gyűjteményekkel?

Otthon biztosítási szerződését 2 évnél régebben kötötte?

Szeretné átadni a vagyongyarapodás kapcsán felmerülő további hasonló gondok, feladatok megoldását?

Szeretné nyugodtan élvezni életét, hogy figyelmét és idejét céljai megvalósítására fordíthassa?

Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére adott válasza igen, úgy Önnek szüksége van az AGMA Kft. specialista biztosítási tanácsadójára!

Szakemberünk felmérve az Ön igényeit, lehetőségeit, áttekinti a meglévő szerződését. A teljes piaci kínálatot szelektálva olyan kockázatok lefedését oldja meg, melyek veszélyeztetik az eddig megteremtett otthon biztonságát és meglévő értéktárgyait, bármilyen váratlan káresemény (tűz, vihar, csőtörés, betörés..) is fenyegeti otthonát. Egy csőtörés vagy kitört ablaküveg nagy bosszúságot tud okozni. Murphy törvénye szerint ugyanis az ilyenek mindig akkor történnek, amikor a legkevésbé számítunk rájuk (vagy: akkor esik az eső, ha nincs nálunk esernyő) vagy éppen nincs pénzünk, vagy szabadságra ment az egyetlen mesterember, akiben megbízunk.

Tapasztalt szakembereink, kockázatait biztosítóktól függetlenül, objektíven vizsgálják át. Az Ön számára megkeresik a személyre szabott megoldást. Javaslatot tesznek korszerű és folyamatosan menedzselt otthon biztosítási konstrukciók kialakítására.

SOKBA KERÜL EZ ÖNNEK?

Ez az európai szolgáltatási színvonal az Ön számára a biztosítás éves díján túl többlet költségráfordítást nem jelent!

Éljen a lehetőséggel!

Válasszon egy piacvezető cégcsoportot gondjai megoldásához!

Gondolkodjunk előre...!


JOGVÉDELEM:

MINDENKIVEL MEGESHET...

 Az Ön életéből vajon kizárható az a szituáció, ahol más hibájából sérül meg? Érheti Önt egy igazságtalan döntés? Hogyan befolyásolná a jövőjét, ha 2-3 hónapig nem tudná ellátni azt a munkát, ami ma a bevételét adja? Megtarthatná a munkahelyét? Túlélné a vállalkozása? Megmaradnának az ügyfelei? Mekkora kárt jelentene Önnek az, ha már holnap nem indulhatna el otthonról? Az Önnek okozott kár mekkora részét tudná érvényesíteni a károkozóval szemben?

AMIKOR MEG KELL VÉDENÜNK JOGAINKAT

Azonban hamar rádöbbenünk, hogy ez nem is olyan egyszerű, hiszen ehhez pénzre és sok időre van szükség, pedig egy perhez ez a kettő nélkülözhetetlen. Így ezért az esetek többségében legyintünk, és azt mondjuk "á..." nem éri meg foglalkozni vele.

Az általunk javasolt megoldás hatására az ügyek legnagyobb része, már néhány levélváltásra is megoldódik. Mit szól ahhoz, ha a képviseletért nem kér senki pénzt, és ennek ellenére megtérítik Önnek az összes olyan költségét, ami a jogvita során merül fel!

 

Ezen speciális termékről az AGMA Kft. speciális csoport szakembereitől részletes tájékoztatást kaphat.SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁSOK:

Mozgásban a világ...

Napjainkban már nincs elérhetetlen távolság. Földön, vízen, levegőben a nap bármely órájában elképzelhetetlen mennyiségű és értékű áru "közlekedik" a világban, számtalan veszélynek és sérülésnek kitéve. A szállított áruban keletkezett kár az áru tulajdonosának anyagi hátránnyal, veszteséggel jár.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 44
Tegnapi: 118
Heti: 406
Havi: 1 690
Össz.: 330 607

Látogatottság növelés
Oldal: BIZTOSÍTÁSI PALETTÁNK!
PAVILON SÁTOR SÖR PIACI ÁRUS ESKÜVŐI IPARI GARÁZS SÁTOR! - © 2008 - 2021 - bankbiztositas.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »